Regulamin

Dzień dobry!

Poniżej, na stronie kup.kursczeskiego.pl, znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Akcent Jana Kępska, ul. Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa, NIP: 5272412618.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail akcent@akcent24.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanej nauki
Dr Jana Kępska – właściciel firmy Akcent


§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, począwszy od 01.01.2021 r. konsumentem jest również osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kup.kursczeskiego.pl/regulamin/,
4) Sklep – platforma internetowa działająca pod adresem https://kup.kursczeskiego.pl.
5) Sprzedawca – Akcent Jana Kępska, Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa, NIP: 527 241 26 18.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Kupujący może korzystać ze Sklepu (platformy kursów online) wyłącznie do własnych celów.
6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

7. Zakazane jest udostępnianie treści Sklepu (platformy kursów online) osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.
8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie, natomiast korzystanie z platformy odbywa się po automatycznym założeniu konta użytkownika, który loguje się każdorazowo poprzez otrzymane dane dostępu.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży (tj. zakup produktów) zawierane za pośrednictwem Sklepu.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Sprzedawca podejmuje działania i dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail akcent@akcent24.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany gość.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. wybrać produkt/usługę lub produkty/usługi będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 3. podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon, ewentualnie dane do faktury – jeśli Kupujący chce, by Sklep wysłał do niego fakturę w formie pdf drogą mailową,
 4. wybrać metodę płatności za zamówienie,
 5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 6. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, musi wypełnić formularz zamówiena (podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie dane do faktury) i odesłać go. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych i konsekwencje wynikające z tego faktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5
Formy dostawy i metody płatności

1. Ze względu na charakter produktów/usług Kupujący ma do dyspozycji następującą formę dostawy zamówienia: odbiór usługi – tj. dostęp do platformy online otrzymuje każdy kupujący w formie mailowej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty/usługi:

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

§ 6
Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Kupujący wybrał jako metodę płatności przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, jest on zobowiązany zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu i rozpoczęciu świadczenia usługi.
4. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego dane dostępu do platformy online zawierające login i hasło. Od tego momentu ma Kupujący nieograniczony dostęp do zakupionej usługi (kursu) – zamówienie jest zrealizowane.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów/usług.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę wyłącznie w formie pisemnej o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, jakim jest pismo wysłane pocztą (list polecony) lub pocztą elektroniczną (e-mail).
3. Konsument może ponadto skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.czeski-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/09/04.-Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe, o ile Konsument odstąpi od umowy w sposób opisany w ust. 2.
4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie – o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 – dotyczące wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany, tzn. otrzymał list, e-mail lub formularz elektroniczny, o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
6. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie przekraczającym 14 dni od dnia zakupu, Kupującemu żadna forma zwrotu ani rekompensaty nie przysługuje.

7. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt/ usługę wolny od wad.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania usługi nauki języka czeskiego na najwyższym poziomie i do naprawy ewentualnych usterek/ błędów w najkrótszym możliwym terminie nie później niż do 7 dni roboczych.
3. Kupujący ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenia do realizacji usługi, a Sprzedawca ma obowiązek je rozpatrzyć.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, jakim jest książka, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z niej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie rodzaj stwierdzonej wady oraz składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://www.czeski-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/09/05.-Formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (list polecony), jak również pocztą elektroniczną (e-mail).
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona, o ile Kupujący nie wyrazi zgody na inną formę ustosunkowania się do reklamacji.
8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

9. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem

 https://www.kup.kursczeskiego.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na możliwość rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Kupujący może znaleźć na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności z dochowaniem warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący z datą zawarcia umowy.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.12.2020 r.
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.