Regulamin

Dzień dobry!

Poniżej, na stronie kup.kursczeskiego.pl, znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Akcent Jana Kępska, ul. Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa, NIP: 5272412618.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail akcent@akcent24.pl lub pod numerem telefonu 505 919 856, który jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Pozdrawiamy i życzymy udanej nauki
Dr Jana Kępska – właściciel firmy Akcent


§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić    Sprzedawcy za Towar;

2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;

3) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;


5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kup.kursczeskiego.pl/regulamin/,

6) Sklep – platforma internetowa działająca pod adresem https://kup.kursczeskiego.pl i jego rozszerzeniami
7) Sprzedawca – Akcent Jana Kępska, Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa, NIP: 527 241 26 18.

8) Towar – wszelkie kursy oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

9) Towar z Elementami Cyfrowymi (TzEC) – Towar oferowany przez Sprzedawcę, zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Towar nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe mogą być dostarczane przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci;

10) Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

11) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych lub sprzedaż Towarów na rzecz Kupującego;

12) Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:

– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

13) Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Sklepu. Usługi Cyfrowe stanowią rodzaj Usług Elektronicznych.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących Usługi Elektroniczne. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. W przypadku, gdy dla korzystania z Towaru lub TzEC konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, innych niż wskazane w ust. 3, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie Towaru lub TzEC.

5. Zawarcie Umowy sprzedaży Towarów nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.

6. Kupujący może korzystać ze Sklepu (platformy kursów online) wyłącznie do własnych celów.
7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

8. Zakazane jest udostępnianie treści Sklepu (platformy kursów online) osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.
9. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi Elektroniczne dotyczące Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie, natomiast korzystanie z platformy odbywa się po automatycznym założeniu konta użytkownika, który loguje się każdorazowo poprzez otrzymane dane dostępu.

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.
4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży (tj. zakup produktów) zawierane za pośrednictwem Sklepu.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
6. Sprzedawca podejmuje działania i dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
7. Z uwagi na to, że Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.

8. W ramach rozwoju Sklepu Sprzedawca może w szczególności:

 1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Sklepu;
 2. wprowadzić Sklep na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 3. udostępnić aplikację związaną ze Sklepem.

§ 4
Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.  

4. Wszelkie opisy Towarów dostępne na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.


5. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. wybrać produkt/usługę lub produkty/usługi będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 3. podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon, ewentualnie dane do faktury – jeśli Kupujący chce, by Sklep wysłał do niego fakturę w formie pdf drogą mailową,
 4. wybrać metodę płatności za zamówienie,
 5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 6. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
7. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, musi wypełnić formularz zamówiena (podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie dane do faktury) i odesłać go. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych i konsekwencje wynikające z tego faktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5
Dostawa, Cena i metody płatności

1. Ze względu na charakter produktów/usług Kupujący ma do dyspozycji następującą formę dostawy zamówienia: odbiór usługi – tj. dostęp do platformy online otrzymuje każdy kupujący w formie mailowej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty/usługi:

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatność za pośrednictwem bramki płatności Przelewy24.pl.

3. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Towarów, i anulować złożone zamówienie.

4. Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5. Wszystkie Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

6. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.

7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 6
Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Kupujący wybrał jako metodę płatności przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, jest on zobowiązany zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu i rozpoczęciu świadczenia usługi.
4. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego dane dostępu do platformy online zawierające login i hasło. Od tego momentu ma Kupujący nieograniczony dostęp do zakupionej usługi (kursu) – zamówienie jest zrealizowane.


§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy sprzedaży Towaru, która była zawarta za pośrednictwem Sklepu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę wyłącznie w formie pisemnej o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, jakim jest pismo wysłane pocztą (list polecony) lub pocztą elektroniczną (e-mail).
 3. Konsument lub PNPK może ponadto skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.czeski-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/09/04.-Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał oświadczenie – o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 – dotyczące wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK całość otrzymanej od Konsumenta lub PNPK płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany, tzn. otrzymał list, e-mail lub formularz elektroniczny, o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 6. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie przekraczającym 14 dni od dnia zakupu, Kupującemu żadna forma zwrotu ani rekompensaty nie przysługuje.

§ 8
Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową

 1. Rękojmia za wady Towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.  W przypadku, gdy Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową na zasadach przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Towaru z Umową. Zgodność Towaru z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt/ usługę wolny od wad.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania usługi nauki języka czeskiego na najwyższym poziomie i do naprawy ewentualnych usterek/ błędów w najkrótszym możliwym terminie nie później niż do 7 dni roboczych.
 6. Kupujący ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenia do realizacji usługi, a Sprzedawca ma obowiązek je rozpatrzyć.
 7. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://www.czeski-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/09/05.-Formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (list polecony), jak również pocztą elektroniczną (e-mail).
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona, o ile Kupujący nie wyrazi zgody na inną formę ustosunkowania się do reklamacji.

§ 9
Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku Towaru niezgodnego z Umową

1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z § 11 ust. 3;

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;

c. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

d. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 11 ust. 1;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

6. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.kup.kursczeskiego.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami produktów itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania.  Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na możliwość rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Kupujący może znaleźć na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Reklamacje

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub wykonaniem Umowy
 2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres XXX.
 3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności z dochowaniem warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący z datą zawarcia umowy.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.